หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-14 00:42:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก จังหวัดสมุทรสงคราม

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ และนางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในโครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเกษตรสวนนอก ตำบลบางยี่รงค์ อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางบุปผา ไวยเจริญ และนายเสกสรร ไวยเจริญ ประธานกลุ่มชุมชนเกษตรสวนนอก เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ เรื่อง "การทำกระดาษจากก้านกุหลาบ" และ "การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ" โดยทางศูนย์ฯ ได้มีแนวคิดในการนำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน โดยกิจกรรมดังกล่าว อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำนักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมเพื่อนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของสาขาวิชา

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่ยั่งยืนกับชุมชน และส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้การนำทรัพยากรธรรมธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 4 การสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป้าหมายที่ 12 การสร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 17 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : เรียบเรียง

เจนจิรา ชินวงษ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th