หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผูู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผูู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-14 00:46:15


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผูู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ตอบรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี นางสาวธนัญญา ศานติธรรมกุล หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวเจนจิรา ชินวงษ์ เจ้าหน้าที่วิจัย นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว และนางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลงพื้นที่จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนผูู้มีรายได้น้อยด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ณ ชุมชนตําบลบางคนที อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที เป็นประธานเปิดงาน และดำเนินกิจกรรมโดย ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม เรื่อง "การดูแลสุขภาพเบื้องต้นตามหลักแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์แผนจีน" รวมถึงอาจารย์และนักศึกษาสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์และแพทย์จีนจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ได้ดำเนินการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ จัดกิจกรรมการพอกเข่าแก้ปวดเมื่อยด้วยสมุนไพร การฝังเข็มด้วยศาสตร์จีนสำหรับผู้สูงอายุและบุคคลในชุมชนที่เข้าร่วม 

     สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้  นับเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครัวเรือนให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยสอดคล้องกับ SDGs เป้าหมายที่ 3 การมีสุขภาพที่ดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงวัย

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : เรียบเรียง

เจนจิรา ชินวงษ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

____________________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th