หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการเขียนแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ประจำปี 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการเขียนแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-13 13:13:00


สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมหารือการเขียนแผนงานวิจัย งบประมาณแผ่นดิน ววน. ประจำปี 2567

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมหารือในการเตรียมจัดทำแผนงานวิจัยในมิตินวัตกรรมการท่องเที่ยว, การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการดูแลผู้สูงอายุ , นวัตกรรมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ และการพัฒนากำลังคน ผู้ประกอบการ เพื่อเสนอขอรับงบประมาณจาก กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจำปี 2567 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งแผนงานวิจัยดังกล่าวได้มีการดำเนินงานร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองบ้านดุง จ.อุดรธานี และเครือข่ายการวิจัยจากต่างประเทศ โดยมีนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ประกอบด้วย

     1. อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

     2. ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     3. อาจารย์อทิตยา บัวศรี สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศเพื่อธุรกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

     4. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     5. ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

    6. ผศ.ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    7. ผศ.ชเนศ วรรณะ สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    8. ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

    9. อาจารย์ ดร.ไกรพ เจริญโสภา  สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์และวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

    10. อาจารย์ดวงใจ ลิ้มศักดิ์ศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    11. อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

    12. อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

    13. อาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

    14. ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

    15. ผศ.ดร.สมภูมิ แสวงกุล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ

    16. ผศ.ดร.สุดประนอม สมันตเวคิน  วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

    17. ดร.รัมภาภัค ฤกษ์วีระวัฒนา สาขาวิชาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ

    18. อาจารย์ณัฐสุรี เตชะวิริยะทวีสิน สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์

    19. อาจารย์ ดร.สริตา พันธ์เทียน สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

    20. อาจารย์นงลักษณ์ แก้วทอง สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์อทิตยา บัวศรี : ข้อมูล/ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th