หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-13 15:35:38


สถาบันวิจัยและพัฒนาลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

     วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต  วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายขจรวงศ์  ศรีวารีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ นางสาวพรรณพัชร พรมมะโน ลูกจ้างโครงการ และ นางสาวมุกดา ฤทธิ์เอนก ลูกจ้างโครงการ  ได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลตลาดกรวด อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Big Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ โดยมีผู้ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ดังนี้

นางสาวชญาดา นาราษฎร์ ผลิตภัณฑ์ถักเปลญวน

นางปภาวดี ใยบัว ผลิตภัณฑ์ไข่เค็มใบเตยดินสอพอง

นางนันท์นภัส ศรีโสภา ครู กศน.ตำบลตลาดกรวด

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th