หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคกลางตอนบน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Star
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคกลางตอนบน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Star

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-13 15:36:52


หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา หารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคกลางตอนบน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup ในรอบ TOR ปี พ.ศ. 2566-2567  

     หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ  ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์ อทิตยา  บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ  นางสาวพรทิพย์ 

เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมกับ  คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจเครือข่ายภาคกลางตอนบน 

ศ.ดร.ศิริพร ดำรงค์ศักดิ์กุล ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน  นางสาวกุลประภา สุนทราชุน และ

นางสาวปริยฉัตร เงินจั่น ผู้แทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สปอว. เพื่อหาแนวทางร่วมกันเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Startup ในรอบ TOR ปี พ.ศ. 2566-2567  

ปัญชลิกา ตะเคียนราม : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน /จุไรรัตน์ ต๊อดแก้ว : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th