หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-12-13 11:44:31


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมทีมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อพลิกโฉม สู่มหาวิทยาลัยด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2565 ณ นาวีภิรมย์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี บรรยายพิเศษพร้อมให้แนวทางการขับเคลื่อนการพลิกโฉมด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา โดย นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ นักวิเคราะห์และนโยบายและแผน ชำนาญการ เพื่อเป็นการผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา เกิดความก้าวหน้าตามสายงานและได้รับโอกาสขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารรีรัตน์/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th