หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2566
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-09-16 09:39:08


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้าน ววน. พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ.2566

     วันนี้ (14 กันยายน 2564) เวลา 09.00 – 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี อาจารย์ประจำสังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และนายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจง (ร่าง) แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566-2570 และแนวทางการจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ซึ่งจัดโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาประเทศ” รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามกับหน่วยงานในระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมในประเด็นดังกล่าวร่วมกัน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร : ภาพ

_______________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th