หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน
โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-03-15 15:17:15

  โครงการการประเมินผลการวิจัยของประเทศสาขาประชาคมอาเซียน

          วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ให้ข้อมูลกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการวิจัยของ ประเทศ สาขาประชาคมอาเซียน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลปัจจัยนําเข้า กระบวนการบริหารจัดการ และผลผลิตการวิจัยถึงความเหมาะสมในการลงทุนวิจัยในกลุ่มประชาคมอาเซียน ประเมินผลลัพธ์และ ผลกระทบของการวิจัยที่มีต่อประเทศ ต่อการเกิดผลในลักษณะที่ควรจะเป็นตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องของกลุ่มประชาคมอาเซียน รวมถึงการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเสนอแนะทิศทางการสนับสนุนการ วิจัยในกลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศในอนาคตและเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคในการประเมินผลการวิจัย กลุ่มประชาคมอาเซียนของประเทศ เพื่อนําไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการปรับปรุงระบบและการดําเนินงาน การประเมินผลการวิจัยกลุ่มประชาคมอาเซียนให้ดียิ่งขึ้น

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1958371800928709