หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะ > สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvas
สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvas

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2024-01-15 16:40:40


สถาบันวิจัยและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาด้วย business model canvas


เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์  พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโดยมี อาจารย์อทิตยา บัวศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้ดำเนินงานและสนับสนุนการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ Business Model Canvas เพื่อส่งเสริมศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ สร้างความตระหนัก แรงบันดาลใจด้านความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาแนวคิด ความรู้ และฝึกทักษะการนำเสนอแผนธุรกิจ Pitch Deck ให้กับนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์  ชำนาญนา และ อาจารย์ ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย สาขาวิชาการตลาดดิจิตอลเชิงสร้างสรรค์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 ทั้งนี้มีนักศึกษาสนใจเข้าร่วม จำนวน 11 ทีม นำผลงานและผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากธุรกิจเข้าร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้


ปัญชลิกา  ตะเคียนราม : ข้อมูล

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์, ภาณุพงศ์ ภุมรินทร์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th