หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-15 16:45:00


ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

            วันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปกครอง มณีโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบรรยาย เรื่อง "หลักการทำงานและวิธีการใช้งานโปรแกรม Turnitin เพื่อการเผยแพร่ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ" จากวิทยากร คุณจิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการทำงานและการใช้งานโปรแกรม Turnitin ในการตรวจสอบความเทียบซ้ำของเอกสารทางวิชาการก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5