หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 10:18:59


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI

     เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นายอนุพันธ์ สุทธิมาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ นักวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมในการประชุมโครงการพัฒนาคุณภาพวารสารไทยในฐานข้อมูล TCI เรื่อง “เกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทย” ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ เพื่อรับทราบเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย เพื่อการบรรจุในฐานข้อมูล TCI และรายละเอียดของระบบการบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ในระบบ ThaiJo รวมถึงรายละเอียดการนําเข้าข้อมูลวารสารและบทความสูงฐานข้อมูล TCI ผ่านระบบ Fast Track Indexing System โดยมี ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม จากนั้นเป็นการชี้แจงเกณฑ์ในการจัดกลุ่มคุณภาพวารสารวิชาการไทยในฐานข้อมูล TCI โดยรศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน การสรุปผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทย พ.ศ. 2565 และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การแนะนําระบบการบริหารจัดการวารสารแบบออนไลน์ ในระบบ ThaiJO และการแนะนําวิธีการนําเข้าข้อมูลวารสารและบทความสูง TCI ผ่านระบบ Fast Track Indexing System โดยวิทยากรของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ทั้งนี้มีบรรณาธิการและคณะทำงานวารสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 200 คน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th