หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-08-15 17:08:47


ผู้บริหารและนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เข้าร่วมโครงการวิจัยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

     รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมและเป็นวิทยากรในโครงการ “ยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 และในวันที่ 15 สิงหาคม 2565  โดยโครงการดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์  บนพื้นที่ชุมชนย่านกุฎีจีน  ซึ่งเป็นงานวิจัยภายใต้เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

     นอกจากนี้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Business Model บนฐานของ BCG สู่การตลาดระดับสากล (กรณีศึกษา ขนมฝรั่งกุฎีจีน)  ร่วมด้วยอาจารย์ภาณุพงศ์ จันทร์ผลิน  อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักวิจัยในโครงการ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วย Design Thinking เพื่อการต่อยอดสู่การตลาดระดับสากล” 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พรทิพย์ เรืองปราชญ์ : ข้อมูล/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th