หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) แผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley
สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) แผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-01-16 17:35:26


สถาบันวิจัยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) แผนงานวิจัย การบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley

     เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่รับการตรวจติดตามและประเมินผลการรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (รอบ 6 เดือน) แผนงานวิจัยการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา RAINS for Thailand Food Valley เรื่อง การพัฒนาโมเดลการบริหารจัดการงานวิจัยอาหารเชิงหน้าที่และอาหารเพื่อความปลอดภัย ประจำปี 2565 ณ บริษัท แคร๊บเฮ้าส์ กรุ๊ป จำกัด เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนทุนแผนงานวิจัยดังกล่าว ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. และจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย

1. ดร.นงลักษณ์ ปานเกิดดี  ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและถ่ายทอดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย

2. นางสุนันทา สมพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเครือข่าย RAINS

3. ดร.วารุณี วารัญญานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร

4. นางมาลี จิรวงศ์ศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร (อย.)

5. นายธเนศ พุ่มทอง  ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำจืด ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

6. นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์  ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัยพร้อมคณะ

7. นายเฉลิมพงษ์ กล้าขยัน  นักพัฒนานวัตกรรมอาวุโส ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคมสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

8. ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9. ผศ.ดร.ธนิดา ฉั่วเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10. อาจารย์จุฑามาศ มูลวงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     ทั้งนี้ มีหัวหน้าโครงการย่อย จำนวน 2 โครงการ ร่วมนำเสนอ ประกอบด้วย ผศ.ปริศนา เพียรจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโครงการวิจัยให้สมบูรณ์สามารถบริหารจัดการการดำเนินงานโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

ขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์ : ภาพ

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th