หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking) ครั้งที่ 1/2565
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking) ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-14 09:46:42


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking) ครั้งที่ 1/2565

     วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน (Sustainable Community Development University Ranking : SCD Ranking) ครั้งที่ 1/2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ และคณะกรรมการดำเนินงานเข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet เพื่อผลักดันและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (SCD Ranking) โดยในที่ประชุมมีวาระสำคัญแจ้งให้คณะกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ เรื่อง แผนการดำเนินการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SCD Ranking) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และการรายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์การประเมิน SCD ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th