หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรม “การบ่มเพาะชุมชนและผู้ประกอบการของ สพภ. ที่ตั้งในพื้นที่อนุรักษ์” ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม”
สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรม “การบ่มเพาะชุมชนและผู้ประกอบการของ สพภ. ที่ตั้งในพื้นที่อนุรักษ์” ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม”

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-05-16 17:04:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา เพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน อบรม “การบ่มเพาะชุมชนและผู้ประกอบการของ สพภ. ที่ตั้งในพื้นที่อนุรักษ์” ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม”

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษายกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม จากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO จัดกิจกรรมอบรม  “การบ่มเพาะชุมชนและผู้ประกอบการของ สพภ. ที่ตั้งในพื้นที่อนุรักษ์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนไปสู่การจับคู่ธุรกิจ” ภายใต้ “โครงการยกระดับสินค้าชุมชนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม” ระหว่างวันที่ 9 – 12 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี คุณสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน คุณรุจิรา พงศ์พลูทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมให้การต้อนรับวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรม

     โครงการอบรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ชุมชนและแนวทางในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมกว่า 13 ชุมชน จาก 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กาแฟ น้ำผึ้ง ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ภาชนะและวัสดุจากธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษและการวิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะต่อแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากทรัพยากรของชุมชน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย 

1. คุณธวัชชัย โตสิตระกูล ที่ปรึกษางานรับรองระบบมาตรฐาน 

บริษัท มีวนา จำกัด

2. ดร.ญาณวิธ นราแย้ม กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เดอะวันแค้มป์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 

3. ดร.พิศิษฐ์ ชำนาญนา และ ดร.คัทลียา ฤกษ์พิไชย 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติธร ภูริภักดี 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

5. อาจารย์อัจฉรา ชมภูทัน 

กรรมการผู้จัดการ TWENTY D LIMITED PARTNERSHIP

6. คุณปัญญาพงค์ วาทิสุนทร  

ผู้จัดการฝ่าย Pastel Creative Multiply by 8 (ยาดมพาสเทล)

7. คุณอนันต์ รัตนมั่นคง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการด้านอาหารและเครื่องดื่ม บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด

8. คุณปรียาวัท ภู่เกษแก้ว บริษัท บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) (ผู้ผลิตภาชนะบรรจุอาหารจากเยื่อกระดาษชานอ้อย ภายใต้ชื่อแบรนด์ “เกรซ”)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร/ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

___________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th