หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-17 17:52:09


สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ (ป.เอก) ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ระดับหลักสูตร

      16 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ธนาทร เจียรกุล คณบดีคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะในครั้งนี้ ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และกระบวนการตรวจประเมินฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

คณะศิลปกรรมศาสตร์ : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th