หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-09-16 20:25:23


สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สวนสุนันทา ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี

      เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยนางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน คณะทำงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะทำงานฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ผลิตภัณฑ์ข้าวหลามม่านฟ้า ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ให้เข้าสู่มาตรฐาน โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยการนำวัตถุดิบพื้นถิ่น "ปลาช่อนสิงห์บุรี" มาพัฒนาและปรับรสชาติของข้าวหลามม่านฟ้าให้มีความหลากหลาย และมอบฉลากผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อัมพรศรี พรพิทักษ์ดำรง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ซึ่งมีนางยุพา เมืองสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ และนายบุญศักดิ์ ทองมี เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในครั้งนี้ด้วย 

     การจัดอบรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี ในครั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในแต่ละตำบลที่รับผิดชอบ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T) ในระยะที่ 2 (U2T For BCG) อีกทั้งเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่ ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เล็งเห็นศักยภาพร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในโครงการ U2T ตำบลต้นโพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี และต้องการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้กับคนในชุมชน จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างทักษะอาชีพให้กับชุมชน โดยหวังว่าจะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ให้ชุมชน เกิดความร่วมมือความสามัคคีกันในชุมชน และสามารถนำมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #U2TSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th