หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 08:57:59


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน 

งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

        เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็กสุนันทานุสรณ์ ชั้น ๒ สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน งบประมาณรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยในภาพรวมของหน่วยงาน ฯ และมีรองคณบดีฝ่ายวิจัยและผู้อำนวยเข้าร่วมประชุม ดังนี้

๑. อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก                                 คณะครุศาสตร์  

๒. ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม                                      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       

๓. ผศ.ดร.บัวบุตรี รณฤทธิวิชัย                                 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์         

๔. ผศ.ดร.ณัฐพงษ์ เตชะรัตนเสฏฐ์                           คณะวิทยาการจัดการ

๕. ผศ.ชนกนาถ มะยูโซ๊ะ                                              คณะศิลปกรรมศาสตร์

๖. อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร                      บัณฑิตวิทยาลัย

๗. อาจารย์ภูวิชญ์ งิ้วลาย                                          โรงเรียนมัธยมสาธิต

๘. อาจารย์ภัทรา อุ่นทินกร                                          โรงเรียนประถมสาธิต

๙. อาจารยต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์                                วิทยาลัยการภาพยนตร์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่

๑๐.ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย                         วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

๑๑.ผศ.กรรนภัทร กันแก้ว                                           วิทยาลัยนานาชาติ

๑๒.อาจารย์พุทธิวัฒน์ ไวยวุฒิธนาภูมิ                       วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

๑๓.ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์                          วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ      

๑๔.รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย                               วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

๑๕.อาจารย์ ดร.ณัฐณภรณ์ เอกนราจินดาวัฒน์       ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี


ภาพเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ird.ssru&set=a.3340135852752290