หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-27 13:44:38


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

          ในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ฯ โดยมีนักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

๑. รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์            วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

๒. อาจารย์ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ             คณะวิทยาการจัดการ

๓. อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง              คณะวิทยาการจัดการ

๔. ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน                            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๕. อาจารย์ สุภัคศิริ ปราการเจริญ               วิทยาลัยนานาชาติ

๖. อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

๗. ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ                              วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

๘. อาจารย์ธวัชชัย สู่เพื่อน                            วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

๙.อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์               คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

๑๐.อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี                  วิทยาลัยนานาชาติ