หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-18 11:20:33


สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ช่วงบ่ายวันนี้ อังคารที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา, ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.พิเศษ นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, ผศ.ดร.รจนา จันทราสาและ อ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช โดย มีวาระการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ผ่านการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการ แบ่งเป็นแบบ Full board จำนวน 2 เรื่อง อีกทั้งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัยแบบพิจารณาในที่ประชุม Full board จำนวน 1 เรื่อง คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จะแจ้งข้อเสนอแนะต่อนักวิจัยเพื่อปรับแก้ และรับรองต่อไป

     และเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ถือโอกาสรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่และขอพรจากคณะกรรมการเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและการดำเนินงานต่อไป