หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-17 16:43:10


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมการประชุมรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

     วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ นางสาวอนุธิดา แสงใส นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมประชุมการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) จัดโดยกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบ ต่อคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ google meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th