หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-08-20 12:39:02
สถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ  แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันวิจัยและพัฒนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย คุณอทิตยา บัวศรี รักษาการหัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม Online ผ่านโปรแกรม Zoom ในหัวข้อ  แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงและอภิปราย เรื่อง “แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕” และมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้ในเรื่องต่างๆดังนี้ ๑.เรื่อง (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดกลุ่มสถาบัน อุดมศึกษาและการกำหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กำกับดูแล และการจัดสรรงบประมาณแก่กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา โดย รองศาสตราจารย์เจษฎ์ โทณะวณิก ๒. แนวทางการจัดทำข้อเสนอการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 โดย รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล ๓. ผลการวิเคราะห์ SciVal Analysis (กลุ่ม Area Based) โดย ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์ ๔. การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าสู่การประเมินในระดับสากล และบทเรียน ของการดำเนินการโครงการที่ผ่านมา (Lesson Learn) โดย รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน ๕. บทบาทของ อว. กับการส่งเสริมมหาวิทยาลัยในเชิงพื้นที่ และแบบฟอร์มจัดทำ ข้อเสนอโครงการ โดย นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี

www.ssru.ac.th

www.ird.ssru.ac.th