หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 15:16:08


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมโครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

        เมื่อวันอังคารที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด โครงการพัฒนาและวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) เป็นวิทยากร และมีเข้าร่วมจำนวนประมาณ ๑๘ คน ดังนี้
๑ .ผศ.ดร.ดวงกมล ฐิติเวส

๒. อาจารย์โสภาวรรณ ตรีสุวรรณ์

๓. อาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน

๔. อาจารย์อรนพัฒน์ เหมือนเผ่าพงษ์

๕. อาจารย์ปัณณิกา โพธิเวชเทวัญ

๖. อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง

๗. ผศ.ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล

๘. ผศ.ดร.วลัยพร ผ่อนผัน

๙. อาจารย์ชเนศ วรรณะ

๑๐. ผศ.ดร.ญาณัญฎา ศิรภัทร์ธาดา

๑๑. ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ

๑๒. อาจารย์ธวัชชัย สู่เพื่อน

๑๓. อาจารย์ ดร.สืบสวัสดิ์ วุฒิวรดิษฐ์

๑๔. อาจารย์ ดร.บุญทอง บุญทวี

๑๕. รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ

๑๖. อาจารย์ สุภัคศิริ ปราการเจริญ

๑๗. รศ.ดร.พวงทิพย์ ชัยพิบาลสฤษดิ์

­๑๘. อาจารย์ วทัญญู ชูภักตร์

โดยท่านจัดทำข้อมูล power point นำเสนอใช้ เวลา ๑๐ - ๑๕ นาทีต่อชุดโครงการ