หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:17:53


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

          เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมพิธีรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยทุกท่าน เข้าร่วมพิธี โดยลำดับการในพิธีมีรองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เชญประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทอดวางที่โต๊ะหมู่บูชาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น รองศาตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปฏิบัติหน้าที่อาลักษณ์อ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เปิดกรวยดอกไม้ ถวายบังคม และรับพระบรมราชโองการแต่งตั้งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างเป็นทางการ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี สถาบันวิจัยและพัฒนา มอบช่อดอกไม้และกระเช้าผลไม้แสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th