หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-02-18 20:00:51


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ)

            วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นายฉัตรไชย ดิษฐ์เจริญ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และ นายพงศ์ธร ผลพัฒนาสกุลชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร (วาระพิเศษ) ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีเรื่องเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ รายงานการอนุมัติทุนอุดหนุนกองทุนพัฒนาบุคลากรตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/2564 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาให้ความเห็น การขอรับเงินรางวัลการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการ จำนวน 22 ราย และเรื่องสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย