หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-18 15:30:39


ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 64 สถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับ ดีมาก

     วันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไทย ทิพย์สุวรรณกุล เป็นประธานในการตรวจประเมินฯ ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตวงรักษ์ นันทวิสารกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี นิยมรัตน์ เป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

     สำหรับการตรวจประเมินครั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2564 มีผลคะแนนภาพรวมที่ 4.71 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ ได้คะแนน 5.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับคุณภาพ ดีมาก แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยที่ได้มาตรฐานและมีระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะกรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th