หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงคะแนนหยั่งเสียงลงคะแนนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เป็นผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๐๐%
ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงคะแนนหยั่งเสียงลงคะแนนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา เป็นผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๐๐%

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-03-22 14:36:33


ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ลงคะแนนหยั่งเสียงลงคะแนนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา เป็นผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ๑๐๐%

          วันนี้ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓  ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการสรรหา เปิดหีบนับคะแนน ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อสรรหาผู้สมควรตำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามีผู้มาใช้สิทธิ์ลงคะแนนจำนวน ๑๑ คน จากจำนวนทั้งหมด ๑๑ คน ผลการลงคะแนนหยั่งเสียงลงคะแนนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา จำนวน ๑๑ คน ไม่มีบัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน โดยผลการหยั่งเสียงจะนำเสนอคณะกรรมการสรรหา เพื่อจัดทำบัญชีรายชื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยพิจารณาเลือกและแต่งตั้งต่อไป

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : ข้อมูลข่าว

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ