หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-07-28 09:10:14


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมเตรียมความพร้อม

การประกวดและแสดงผลงานนานาชาติด้านการประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

        วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2563  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี  สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย(ATIP) เป็นวิทยากรให้ความรู้และแนะนำแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์สู่การเผยแพร่และการประกวดผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นประธานในการจัดประชุม พร้อมด้วยคณาจารย์ที่เข้าร่วมประกวดฯ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ ถ่ายภาพ

น.ส.สรวงสุดา ทรัพย์เจริญ รายงาน