หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-04-09 11:05:28

โครงการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สัญจร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

         เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำทีมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข และสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ไปประชุมสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม ศ.นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล ราชบัณฑิต ชั้น 5 วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ.สมุทรสงครามโดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ผศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์โดยในช่วงเช้าเวลา 9.00-11.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาสาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.ดร.โยธิน แสวงดีเป็นประธานในที่ประชุม มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผศ.ดร.สุวรีย์ยอดฉิม, รศ.ดร.ยงยุทธแฉล้มวงษ์, ศ.ดร.รวีวรรณชินะตระกูลและรศ.เสาวภาไพทยวัฒน์มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การพิจารณารับรองโครงการวิจัยจำนวน 2 เรื่อง และเวลา 11.00-12.00 น. เป็นการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม มีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วยผศ. ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ผศ.ดร.สุวรีย์ยอดฉิม, ศ.ดร.รัตนา จิระรัตนานนท์,รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย และ รศ.ดร.ปัญญรัตน์ ลาภวงศ์วัฒนา มีวาระการประชุมที่สำคัญคือ การแจ้งผลการรับรองโครงการวิจัย จำนวน 2 เรื่อง รวมทั้งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับการจัดโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “กระบวนการในการวิจัย” Research Methodology ในเดือนพฤษภาคม

        จากนั้นเวลา 12.00-12.30 น. ผศ.ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม ได้นำคณะกรรมการฯ เข้าเยี่ยมชม โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์บูรณาการ และโรงงานผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ และในช่วงบ่ายทางคณะกรรมการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิจัย บริการวิชาการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมสู่ชุมชน ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จ.สมุทรสงครามโดยมีคุณสุชล สุขเกษม ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้ฯ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ระบบเกษตรผสมผสานตามศาสตร์พระราชาในศูนย์การเรียนรู้ฯ ก่อนเดินทางกลับ กทม.โดยสวัสดิภาพ

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=1927800833985806