หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 / 2561
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 / 2561

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2018-04-23 13:54:49

               

             เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8 “การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 2 / 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์  ยอดฉิม ผู้อำนวนการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมจาก คณะ และวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม  โดยมีวาระการประชุมรับรองกำหนดการสำคัญของการประชุมวิชากระดับนานาชาติ  พิจารณาเจ้าภาพร่วมระดับนานาชาติ พิจารณารางวัลและเกณฑ์การพิจารณา และพิจารณาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุม