หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่4
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่4

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 11:09:38


ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่4

       ช่วงเช้าวันนี้ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ณ ห้องประชุมศรีจุฑาภา บัณฑิตวิทยาลัย ในการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาโครงร่างงานวิจัย โดยมีนายแพทย์มาโนชญ์ ลีโทชวลิต เป็นประธานในที่ประชุม โดยคณะกรรมการประกอบด้วย รศ. พิเศษ ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม, ผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม, ผศ.ดร.เปรมวดี คฤหเดช, ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ, รศ.ประไพวรรณ ด่านประดิษฐ์, รศ.ดร.ดวงพร นะคาพันธ์ชัย, ผศ.ดร.บุญศรี กิตติโชติพาณิชย์ และรศ. พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัยโดยมีการหารือเรื่องการการจัดโครงการจัดอบรม “กระบวนการในการวิจัย” (Research Methodology) ในวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2562 และหารือการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกด้วย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2008065219292700