หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติชี้แนะ นโยบายเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง แก่คณะทำงานพัฒนาห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติชี้แนะ นโยบายเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง แก่คณะทำงานพัฒนาห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:40


                  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติชี้แนะ นโยบายเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง แก่คณะทำงานพัฒนาห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ

                  วันที่ 17 ม.ค.63 รองศาสตราจารย์.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ให้เกียรติชี้แนะ นโยบายเชิงพื้นที่ในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดระนอง แก่คณะทำงานพัฒนาห้องเรียนชุมชน วิจัย และบริการวิชาการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง, กลุ่มอาชีพนวดไทยเพื่อสุขภาพ จังหวัดระนอง ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาองค์ความรู้ในพื้นที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ซึ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการนวดไทยให้เป็นองค์ความรู้ที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้  ตลอดจนการขับเคลื่อนพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการนวดไทยตามมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ มีอัตลักษณ์ของจังหวัดระนอง ทั้งนี้อาจารย์วรรณี พรมด้าว อาจารย์ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ได้นำทีมวิทยากรถ่ายองค์ความรู้ และดำเนินการตามแผนหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง ซึ่งเป็นแม่แบบของศาสตร์การแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสหเวชศาสตร์