หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-19 16:32:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567

     วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในพิธีเปิดการประชุมมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานกล่าวเปิดและชี้แจงข้อมูลยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวชี้แจงการจัดทำแผนงานวิจัยเพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย SSRU และ PMU และผู้ช่วยศาสตราจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU #SUBIC

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th