หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายแผนงานงบประมาณและประกันคุณภาพ > สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-20 10:39:46


สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี

     วันที่ 19 พ.ค. 65  รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนาชมภู ตําบลบ้านก้อง อําเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยมี พ.ต.ต.สุครีพ โพธิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมเรื่อง คุณลักษณะไทย 4 ประการแก่ผู้เข้าร่วมอบรม จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯและทีมงานดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ เพื่อการขนส่งและเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน” ซึ่งเป็นการพัฒนากระบวนวิธีการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ให้สามารถลดเวลาและเพิ่มอัตราการผลิตบรรจุภัณฑ์ได้มากกว่าเดิม โดยกิจกรรมข้างต้นนั้นยังเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย โรงเรียน และชุมชน ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

เจนจิรา ชินวงษ์ : รายงาน/ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th