หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-06-26 11:10:55


ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563


          ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 กำหนดให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรม การริเริ่ม ขับเคลื่อนและประสานการดำเนินงานโครงการวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ  ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์

          วช. จึงเห็นควรส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศไปสู่การใช้ประโยชน์ในการเพิ่มมูลค่า “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” ซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมด้านสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการผลักดัน  “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

          1. เพื่อลดปัญหาการจับปลาสวยงามในธรรมชาติ และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ

          2. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปลาสวยงามในธรรมชาติสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

แนวทางและขอบเขตการสนับสนุนทุน

          วช. จะสนับสนุนทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดยโครงการที่ขอรับทุนฯ จะต้องเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานในภาครัฐ และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ รวมถึงภาคเอกชน ในการขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ ครอบคลุมพื้นที่ในระดับภูมิภาค ภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ได้แก่

 1. ภาคกลาง
 2. ภาคเหนือ
 3. ภาคตะวันออก
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 5. ภาคใต้

          โดยแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่มีความพร้อมต่อการนำไปใช้ประโยชน์ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดและขยายผลในรูปแบบต่างๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย จนเกิดการนำไปใช้ประโยชน์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง โดยก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ การลดต้นทุน รวมทั้งการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งหมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

         ทั้งนี้ โครงการจะต้องมีเป้าหมายของผลผลิต ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงพาณิชย์ที่ส่งผลต่อ
การสร้างมูลค่าเพิ่มของปลาสวยงามพื้นเมืองอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีการกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายในระดับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

ลักษณะของโครงการที่ขอรับทุนฯ

         โครงการที่ขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนี้ ต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อลดปัญหาการจับปลาสวยงามในธรรมชาติ และป้องกันปัญหาการกีดกันทางการค้าจากการใช้ทรัพยากรจากธรรมชาติ 2. เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตปลาสวยงามในธรรมชาติสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ โดย

        1. มีการศึกษาสถานภาพปลาสวยงามในธรรมชาติ และคัดเลือกปลาสวยงามในธรรมชาติที่มีศักยภาพมาส่งเสริมในเชิงการค้า เพื่อยกระดับสู่การส่งออก ในพื้นที่ๆ รับผิดชอบ

        2. มีการพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงในระดับ (Lab scale) และการเพาะเลี้ยงสู่เชิงพาณิชย์ (Pilot scale)

        3.  มีกลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดำเนินงานที่ชัดเจน

        4. มีความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่าย หรือมีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนโยบาย              หรือระดับพื้นที่ เช่น กรมประมง หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานบริหารส่วนท้องที่ กลุ่มวิสาหกิจ/                      สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการเอกชน

        5. มีการจัดการความรู้จากการวิจัยและนวัตกรรมที่เสร็จสมบูรณ์แล้วให้เกิดการนำไปบูรณาการใช้ประโยชน์ ในประเด็นต่างๆ             ดังนี้

 • นวัตกรรม/เทคโนโลยีการผลิต (Lab scale) และการผลิตเชิงพาณิชย์ (Pilot scale)
 • การยกระดับฟาร์มเพาะเลี้ยงเกษตร สู่ระดับมาตรฐาน เพื่อสามารถส่งออกสู่ต่างประเทศได้
 • การเสริมศักยภาพการผลิตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
 • การเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรสู่ Smart Farmer/ Young Smart Farmer หรือเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพในการขยายผลเทคโนโลยี และ/หรือการพัฒนาฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm) สำหรับเป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกรที่สนใจ

6. เพิ่มศักยภาพทางการค้า โดยการสร้าง Brand Story Telling ให้กับปลาสวยงามสายพันธุ์ดังกล่าว ให้เป็นที่ยอมรับทางการตลาด

7. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับปลาสวยงามในธรรมชาติสายพันธุ์ดังกล่าว

8. มีความร่วมมือกับ”กรมประมง” ในการผลักดันให้เกิดกระบวนการการรับรองปลาสวยงามในธรรมชาติ ที่ได้มาจากการเพาะเลี้ยง

9. ประเด็นอื่นๆ ที่เป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคสำคัญที่ส่งผลต่อการผลักดัน “ปลาสวยงามในธรรมชาติ” สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

10. มีกลไกสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาสวยงาม

 • มีกิจกรรมหรือกลไกในการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ (กลุ่มเกษตรกร สมาคม วิสาหกิจ สหกรณ์) และสร้างความเชื่อมโยงกับเกษตรกรในพื้นที่อื่น โดยมีโครงสร้างกลุ่มที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของเกษตรกร
 • มีกิจกรรมหรือกระบวนการในการรวมกลุ่มในการเจรจาต่อรองทางการค้า

11. มีการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่

12. วช. จะให้ความสำคัญกับโครงการที่มีความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับผู้ประกอบการเอกชนเป็นลำดับแรก

13. ต้องมีการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มเป้าหมายดำเนินการตามตัวชี้วัดของโครงการทั้งก่อนการดำเนินงานและหลังการดำเนินงาน

เงื่อนไขการเสนอข้อเสนอการวิจัย

โครงการที่ขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย อยู่ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. มีลักษณะการดำเนินกิจกรรมตามที่กำหนดในข้อที่ 2

2. ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน 3 ปี โดย วช. จะพิจารณาปีต่อปี

3. มีการบูรณาการงานวิจัยในลักษณะสหสาขาวิชาการ หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
หรือมีการดำเนินการในพื้นที่เดียวกัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยที่มีศักยภาพสูงและนำไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน

4. งบประมาณที่เสนอขอต้องมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบ และเหมาะสม
กับการดำเนินงานวิจัย

5. ข้อเสนอขอรับทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อเสนอขอรับทุนฯ ต้องไม่อยู่ในโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น

    กรณีมีการต่อยอดจากงานวิจัยเดิมต้องแสดงขอบเขตการดำเนินงานระหว่างงานเดิมและงานใหม่ และต้องมีหนังสือยินยอมจากหน่วยงานเจ้าของผลงานเดิมให้นักวิจัยนำทรัพย์สินทางปัญญาจากมาดำเนินการต่อยอด หากตรวจพบว่าข้อเสนอการวิจัยดังกล่าวได้รับทุนซ้ำซ้อนหรือมีการดำเนินการวิจัยมาแล้ว วช. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสนับสนุนทุนฯ และเรียกเงินทุนฯ คืน

6. กรณีที่เป็นการดำเนินงานซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างจากหน่วยงานอื่น ให้แสดงรายละเอียดการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุงบประมาณในแต่ละรายการในข้อเสนอการวิจัย พร้อมทั้งแสดงหนังสือรับรองจากหน่วยงานนั้น ๆ

7. หัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้อำนวยการแผน หัวหน้าโครงการย่อยและนักวิจัยร่วมทุกท่าน ต้องลงนามรับรองในข้อเสนอการวิจัยให้ครบถ้วน

8. วช. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกยกเลิกสัญญาฯ ในกรณีผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยไม่ส่งรายงานตามระยะเวลาที่กำหนด และมีสิทธิ์เรียกเงินทุนวิจัยคืน พร้อมดอกผล (ถ้ามี)

การส่งข้อเสนอการวิจัย

1. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอขอรับทุนฯ และรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ www.nrct.go.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 2561 2445 ต่อ 591

2. ให้ลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยที่เว็บไซต์ www.nriis.nrct.go.th โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอการวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRIIS) โดยระบบ NRIIS จะเปิดรับลงทะเบียนระหว่าง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ภายในเวลา 16.30 น. เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

3. ให้จัดทำข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมเป็นภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่กำหนด โดยมีรายละเอียดครบทุกข้อ โดยใช้ Font Sarabun PSK ตัวหนังสือขนาด 16 และจัดส่งข้อเสนอโครงการที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ พร้อมสำเนา จำนวน 7 ชุด พร้อม CD จำนวน 1 แผ่น ไปยัง วช. ตามที่อยู่ ดังนี้

             สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

             ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ด้านสัตว์เศรษฐกิจ

             อาคาร วช.4 ชั้น 3 เลขที่ 196 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

4. วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งคืนข้อเสนอโครงการ/กิจกรรมของผู้ที่ไม่ได้รับการสนับสนุนโดยจะดำเนินการทำลายข้อเสนอดังกล่าวหลังเสร็จสิ้นกระบวนการพิจารณาhttps://www.nrct.go.th/fund/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93-2563