หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่ 2)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่ 2)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-20 19:32:45


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่ 2)

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อเป็นการชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน.ด้านกำลังคน และสถาบันความรู้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) บรรยายในหัวข้อ แนวทางภาพรวมจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ส่งข้อเสนอโครงการเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS) และงบประมาณ ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการพัฒนาประเด็นการวิจัย ภายใต้แผนงานท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวดี โพธิยะราช ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สกสว. ประธานหน่วยบูรณาการเชิงประเด็นยุทธศาสตร์ ววน. ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สกสว. และประธานอนุกรรมการแผนงานกลุ่มการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บพข. ในช่วงบ่ายมีการบรรยายในหัวข้อ แนวทางการเขียนแผนงานวิจัย โดย คุณสุนันทา สมพงษ์ ที่ปรึกษาด้านการวิจัย (ด้านวิทยาศาสตร์) สำนักงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากว่า 80 คน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

พัชร กิ่งก้าน  : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th