หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-20 12:30:16


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 -12.00 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น "โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" ณ อาคารพุทธวิชชาลัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยภัฏ ได้มีการให้นโยบายการจัดเก็บข้อมูลตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงข้อมูลระดับจังหวัดในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการ ซึ่งมีนายนิคม ปัญญาทวีกิจไพศาล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้รวบรวมข้อคิดเห็นจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลใหญ่ (Big data)

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน/ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th