หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC)
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 14:53:54

         

         นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน 2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC)

          สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับรางวัลในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ ในงาน2020 International Innovation & Invention Competition ณ The Ambassador Hotel-Taipei (2020IIIC) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ณ The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน ได้เข้าร่วมประกวดจำนวน 10 ผลงาน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่สามารถเดินทางไปประกวดผลงานด้วยตัวเองได้ จึงนำเสนอในรูปแบบ Poster โดยได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 6 รางวัล และ เหรียญเงิน 4 รางวัล ดังนี้

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง : Corn Husk Paper Bag

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                               นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวแพรว แซ่ลิ้ม                                     ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง : Leisure Chair

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                               นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        นายธนภัท อาสาธนาคูณ                              ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

3. ผลงานเรื่อง : Eco-friendly containers from vetiver fiber

โดย : อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               นักวิจัย

        ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                                  ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวรัตนาภรณ์ ผ่องพันเลิศ                   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

4. ผลงานเรื่อง : Re-Feel

โดย : ผศ.นภดล สังวาลเพ็ชร                               นักวิจัย

        นางสาวอริษรา บุตรโคตร                            ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

5. ผลงานเรื่อง : Keep a Cat Calm

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี               นักวิจัย

        นางสาวพัชนิดา ปลื้มคิด                             ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

6. ผลงานเรื่อง : BAGANA

โดย : อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                       นักวิจัย

        นายณัชฐพล โมรานิล                               ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

รางวัล Silver Medal

7. ผลงานเรื่อง : Water Hyacinth Bag

โดย : ผศ.ดร.รจนา จันทราสา                               นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวกนกพร ขำท่าพูด                            ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

8. ผลงานเรื่อง : COCO Party

โดย : ผศ.ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ                           นักวิจัย

        นางสาวสมสมร สัจจา                              ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. ผลงานเรื่อง : Stress Relaxing Massage Device

โดย : ผศ.ดร.พีรดา ดามาพงษ์                             นักวิจัย

        อาจารย์ ดร.พงศ์มาดา  ดามาพงษ์             ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์ธนวัฒน์  ชัยพงศ์พัชรา                  ผู้ร่วมวิจัย

        อาจารย์วัลลภา  วาสนาสมปอง                   ผู้ร่วมวิจัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 10. ผลงานเรื่อง : Floral muse

โดย : อาจารย์มณฑารพ สุธาธรรม                          นักวิจัย

        รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย  พรภคกุล         ผู้ร่วมวิจัย

        นายภูริทัต  ซึ่งรัมย์                                          ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวเกวลี  สุขกมลกุล                               ผู้ร่วมวิจัย

        นางสาวอลิษา  วงค์สุวรรณ                           ผู้ร่วมวิจัย

จาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย