หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2023-02-02 20:06:25


สถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

     เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการอบรม SSRU Introduction to EdPEx โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นไปตามเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.น.สพ.ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TOA) และผู้ประเมินเกณฑ์การบริหารคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEX20 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31

วรฤมัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ทัตพงศ์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th