หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:20:30

  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้า

การวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2562

        วันนี้ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 1 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการพัฒนารายงานความก้าวหน้าการวิจัยงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะและแนวทางพัฒนาคุณภาพงานวิจัยและการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเงินงบประมาณแผ่นดิน (ผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) และเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการติดตามงานวิจัย (NRMS: Ongoing&Monitoring) ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นั้น

ทำให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้

รูปภาพเพิ่มเติม  https://web.facebook.com/pg/ird.ssru/photos/?tab=album&album_id=2059494010816487