หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ อพ.สธ. > สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-31 15:35:19


สถาบันวิจัยและพัฒนา ประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

            วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อเตรียมความพร้อมในการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ให้แก่คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการดำเนินโครงการดังกล่าวในการจัดทำแผนแม่บทระยะที่ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) ที่สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของ อพ.สธ. ประกอบด้วย กิจกรรม 8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการดำเนินงาน และ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรการใช้ประโยชน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรที่สามารถสื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ และเพื่อพัฒนาบุคลากร อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย