หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-05-21 17:43:46


สถาบันวิจัยฯ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

     วันที่ 20 พ.ค. 65 รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ จัด"โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่น" ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ปั้นหม้อเขียนสี ตําบลบ้านเชียง อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี และศูนย์การเรียนรู้กลุ่มอาชีพจักสานต้นคล้าบ้านโนนสะอาด ตําบลทุ่งฝน อําเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี โดยดำเนินการเก็บข้อมูลครัวเรือนเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความต้องการและความถนัดของครัวเรือน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะนำองค์ความรู้จากงานวิจัย การเรียนการสอนเข้ามาบูรณาการกับโครงการ และต่อยอดจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมสร้างรายได้ ในปีงบประมาณถัดไป

     จากนั้นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมคณะได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี หรือ FTCDC : Fabric and Textile Creative Design Center โดยได้รับเกียรจาก ผศ.ดร.ธีระยุทธ์ เพ็งชัย รองอธิการบดี ในนามประธานศูนย์ FTCDC เป็นผู้บรรยายข้อมูล รวมถึงอาจารย์ระพีพรรณ จันทรสา ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผศ.ดร.กนิษฐา เรืองวรรณศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ซึ่งภายในศูนย์ฯ ดังกล่าว เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ เผยแพร่วิถีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาผ้าทอพื้นเมืองของจังหวัดอุดรธานี

ธนัญญา ศานติธรรมกุล : รายงาน

เจนจิรา ชินวงษ์ : ภาพ

_________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th