หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่สาม)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่สาม)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-21 15:53:07


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัย งบประมาณ สกสว. ประจำปี 2567 (วันที่สาม)

     วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันในหลักการ แนวทาง และขอบเขตการดำเนินงานด้านการวิจัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยในพิธีเปิดการประชุม รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มอบหมายให้ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา และนางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน สุริยะ ผู้อำนวยการภารกิจการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์หน่วยงานในระบบ ววน. เป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การประเมินผลแผนงานวิจัย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมกว่า 50 คน 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ชุติมา ธีรสุวรรณ : ข้อมูล

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th