หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัย และการเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัย และการเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-04-08 11:36:13


สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัย และการเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี ๒๕๖๓

            เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมช่อแก้ว เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัด โครงการการอบรมการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การตีพิมพ์งานวิจัย และการเขียนหนังสือ/ตำราเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การยื่นขอตำแหน่งวิชาการ และหลักจริยธรรมการเขียนผลงานวิจัยและผลงานวิขาการเพื่อให้นักวิจัยตระหนักถึงโทษ ในการคัดลอกผลงานทางวิชาการ