หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-10-21 10:31:53


ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

      วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานด้านต่างๆ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ยุทธนา สุดเจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ ผศ.มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ อาจารย์อทิตยา บัวศรี ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน บุคลากรหัวหน้าฝ่าย และคณะทำงานสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา และในรูปแบบการประชุมออนไลน์ 

      โดยการประชุมมีประเด็นวาระที่สำคัญ เรื่อง การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ และ โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง การรายงานการดำเนินงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 18 วารสาร การรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องด้านผลกระทบตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (THE Impact Rankings – SDGs) ทั้งหมด 17 เป้าหมาย การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 12 เดือน) ระดับหน่วยงานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน ระดับหน่วยงาน การรายงานผลการดำเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา และการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน – รายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 19 กันยายน 2565) และวาระสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน/ภาพ

พัชร กิ่งก้าน : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สถาบันวิจัยและพัฒนา

__________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th