หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยและนักศึกษาสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยและนักศึกษาสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2020-04-22 13:19:58


**คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดี กับนักวิจัยและนักศึกษาสร้างชื่อในเวทีประกวดผลงานวิจัยระดับโลก**

          วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ ร่วมถ่ายภาพเป็นเกียรติกับ อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัย 2 เวที ในงาน 2019 International Innovation & Invention Competition : The Ambassador Hotel-Taipei ไทเป ประเทศไต้หวัน และงาน XV INTERNATIONAL SALON of INVENTIONS and NEW TECHNOLOGIES <<NEW TIME>> ประเทศสหภาพโซเวียตรัสเซีย โดยสามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 10 รางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 10 ผลงาน 2 เวทีประกวด ได้แก่

เวทีประกวด ไต้หวัน (2019IIIC)

รางวัล Gold Medal

1.ผลงานเรื่อง WEAR WITH CARE 

โดย :    นายภัทรวุธ จุลพันธ์                          นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา     อาจารย์ที่ปรึกษา

          นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์                 ตัวแทนบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2. ผลงานเรื่อง TEX(ture)-Care

โดย :    นายวริยะ เกตุชู                               นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ     อาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานเรื่อง ABSORB-NATURE

โดย :    นายสิชล รอดทรอย                          นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี             อาจารย์ที่ปรึกษา

4. ผลงานเรื่อง RE-NO-WASTE

โดย :    นายมงคล อิงคุทานนท์                       นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                     อาจารย์ที่ปรึกษา

5. ผลงานเรื่อง The Rice Man in the Rice Job

โดย :    นายนเรนทร์สูร พรมแสง                     นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          อาจารย์ปฏิญญาณ์ แสงอรุณ                 อาจารย์ที่ปรึกษา

รางวัล Silver Medal

6. ผลงานเรื่อง RE-FABRIC

โดย :    นายเมธา โมกขเวศ                           นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร       อาจารย์ที่ปรึกษา

7. ผลงานเรื่อง Smart Kahong

โดย :    นายสุกิจ จงกาญจนาสุนทร                  นักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมสกุล จีระศิลป์         อาจารย์ที่ปรึกษา

เวทีประกวด รัสเซีย XV INTERNATIONAL SALON of INVENTIONS and NEW TECHNOLOGIES <<NEW TIME>>

รางวัล Gold Medal

1. ผลงานเรื่อง WEAR WITH CARE

โดย :  นายภัทรวุธ จุลพันธ์                           นักศึกษา        

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา     อาจารย์ที่ปรึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา

         นายกวินพัฒน์ อมรบุลเศรษฐ์                  ตัวแทนบริษัท แอ๊ดด้า ฟุตแวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด

2. ผลงานเรื่อง TEX(ture)-Care

โดย :  นายวริยะ เกตุชู                                นักศึกษา

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ     อาจารย์ที่ปรึกษา

         อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์                     อาจารย์ที่ปรึกษา

3. ผลงานเรื่อง RE-NO-WASTE

โดย :  นายมงคล อิงคุทานนท์                        นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล สังวาลเพ็ชร       อาจารย์ที่ปรึกษา

         อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี              อาจารย์ที่ปรึกษา