หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ > นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย
นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2019-06-20 10:41:19

นักวิจัยสวนสุนันทาเข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation 

: EUROINVENT 2019 ประเทศ โรมาเนีย

       ในระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้นำนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 6 ท่าน จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ เข้าร่วมประกวดผลงานวิจัยในงาน X European Exhibition of Creativity and Innovation : EUROINVENT 2019 ที่จัดขึ้น ณ Palace of Culture เมือง IASI – ประเทศ ROMANIA โดยผลงานนวัตกรรม 6 ผลงาน สามารถคว้ารางวัลมาได้ทั้งหมด 22 รางวัล ได้แก่


1. ผลงานเรื่อง : Nature Mate

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพงศ์ อินเกื้อ

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัลดังนี้

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019

3. Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada

4. Gold Medal จาก Euroinvent 2019Romania(On stage)


2. ผลงานเรื่อง : Push and Dry

โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นภดล สังวาลเพ็ชร

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Special Award จาก INNOPA Indonesian

3. Silver medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)


3. ผลงานเรื่อง : Re-Grow Coral

โดย : อาจารย์ ดร.ณิชานันทน์ เสริมศรี

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Special Award จาก iCAN-TORONTO,Canada

3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)


4. ผลงานเรื่อง : Alga-Boom

โดย : อาจารย์ คณิน ไพรวันรัตน์

จาก : ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania

3. Special Award จาก INNOPA Indonesian

4. Excllence Award for academic performance, efforts and achievements in science and education จาก  Euroinvent 2019 Romania

5. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)


5. ผลงานเรื่อง : Seanpee Gally

โดย : รองศาสตราจารย์ พญ.ดวงพร นะคาพันธุ์ชัย

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania

3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania(On stage)

4. WIIPA SPECIAL AWARD จาก Euroinvent 2019 Romania


6. ผลงานเรื่อง : Three Mushroom serum

โดย : อาจารย์ นรินทร์ กากะทุม

จาก : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้รับรางวัล

1. GOLD medal จาก University Poltechnica of , Romania

2. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania

3. Gold Medal จาก Euroinvent 2019 Romania (On stage)