หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ อพ.สธ. > สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2021-08-31 15:36:06


สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

         วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายวิจัย เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย แผนปฏิบัติงานและงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. ประจำปีงบประมาณ 2565 ตามกรอบแนวทางการจัดทำแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) ให้แก่คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Google Meet

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 098-272-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th