หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริการวิชาการ > งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมลำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ถูกคัดเลือกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเข้าสู่กระบวนการประชุมร
งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมลำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ถูกคัดเลือกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเข้าสู่กระบวนการประชุมร

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-06-23 15:39:45


งานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมลำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ถูกคัดเลือกเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จเข้าสู่กระบวนการประชุมร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

วันนี้ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 15.00 น. สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเชิงกระบวนการ (Process Evaluation) ของหน่วยงานในระบบ ววน. การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและกระบวนการบริหารจัดการของหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ การผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ รวมถึงกระบวนการทำงานของโครงการร่วมกับหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 2563 โดย ในปีงบประมาณ 2563 ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้คัดเลือกโครงการที่ประสบความสำเร็จเข้าสู่กระบวนการประชุมร่วมระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ของโครงการ คือโครงการ “การพัฒนาศักยภาพชุมชนและสมาชิกในชุมชนจังหวัดอุดรธานี “Startup Champions Model” สู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อลดความเหลื่อมลำบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุ พัฒนปณิธิพงศ์ และอาจารย์ ดร.นรินทร์ กากะทุม เข้าร่วมให้ข้อมูลกระบวนการทำงานของโครงการแก่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ซึ่งมีประเด็นการสนทนา คือ การตั้งเป้าหมาย การรับผิดชอบพื้นที่ ว่ารับผิดชอบด้านอะไรบ้าง  มหาวิทยาลัย สร้างภาพใหญ่ของพื้นที่ว่ามีเป้าหมายไปทางไหน ไปอย่างไร การ ขับเคลือนผลลัพธ์จากงานวิจัยให้เกิดผลกระทบต่อพื้นที่ และการพัฒนาแผนงานใหญ่ เช่น แผนงานวิจัย 3 ปี 5 ปี 9 ปี โดยให้มองเป็นภาพรวม ว่าจะพัฒนาพื้นที่ให้เขตพื้นที่รับผิดชอบในภาพกว้างอย่างไร โดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการสนทนาแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ สกสว. นักวิจัย - ผู้ใช้ประโยชน์ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแผนงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชุติมา ธีรสุวรรณ : รายงาน

อนุพันธ์ สุทธิมาร  : ภาพ

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th