หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวฝ่ายบริหาร > สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

ผู้ดูแลเว็บ สถาบันวิจัยและพัฒนา
2022-07-22 11:46:39


สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566  -  2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการ ระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์

     วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ เรืองปราชญ์ หัวหน้าสำนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้  (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2566  -  2570) และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ ระดับภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มรัตนโกสินทร์ จัดโดยสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวอช.) ณ ห้องประชุมจันทร์ประภัสสร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยในพิธีเปิดมี ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากนั้นเป็นการเริ่มกิจกรรมสร้างการรับรู้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Action Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดย ผู้แทน สอวช. การแบ่งกลุ่มจัดทำรายละเอียด key initiative programs ในระดับภูมิภาค และการนำเสนอข้อเสนอโครงการริเริ่มสำคัญ (Key initiative program) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในกลุ่มรัตนโกสินทร์ โดย รศ.ดร.รจนา จันทราสา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยในการนำเสนอประเด็น “โครงการยกระดับศูนย์วิจัยที่เป็นเลิศ” ที่ต้องการขับเคลื่อนในระยะ 5 ปี ต่อที่ประชุม 

     ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา และคณะครุศาสตร์เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย 

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

พรทิพย์ เรืองปราชญ์ : ภาพ

#SSRU #IRDSSRU 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

_____________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341 

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th